Logo naszego Stowarzyszenia - kliknij aby przejść do strony głównej

 

Informacje o Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny zarejestrowane zostało w Warszawie w 1989 roku jako niedochodowa organizacja pozarządowa. Komitet Organizacyjny tworzyli nauczyciele naturalnego planowania rodziny, którzy uzyskali dyplomy Angielskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR (National Association of NFP Teachers), w rezultacie kursu prowadzonego przez angielskich specjalistów: dr Annę Flynn i dr Alinę Lichtarowicz.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej płodności i jej fizjologicznych uwarunkowań - nauczanie metod rozpoznawania płodności, przygotowanie rodziców do poczęcia dziecka, popularyzacja naturalnych porodów i karmienia piersią. Na program Stowarzyszenia składają się także takie zagadnienia jak profilaktyka uzależnień i chorób przenoszonych drogą płciową. Działania te prowadzą do poprawy zdrowia psychofizycznego polskiego społeczeństwa, umacniają rodzinę i budzą szacunek do życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Władze Stowarzyszenia stanowią: Walny Zjazd delegatów zbierający się raz na 3 lata, Zarząd Główny (6-8 członków), Główna Komisja Rewizyjna (3-5 członków) i Sąd Koleżeński (6-8 członków)

Siedziba Stowarzyszenia: ul. Wiejska 13 lok 4, 00-480 Warszawa

Poradnia Stowarzyszenia jest czynna we wtorki i czwartki w godz. 16,00-18,00, tel. (22) 622 97 75 w siedzibie Stowarzyszenia, Warszawa, ul. Wiejska 13 lok. 4

Na terenie kraju Stowarzyszenie posiada 21 oddziałów terenowych, które samodzielnie realizują zadania statutowe organizacji

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada dyplom jakiejkolwiek metody NPR oraz identyfikuje się z misją Stowarzyszenia. Do końca roku 2005 Stowarzyszenie liczyło ponad 400 członków, posiadało wykształconych przez siebie ponad 3 tys. nauczycieli i 188 instruktorów NPR.

PSN NPR utrzymuje się głównie ze składek członkowskich oraz z darowizn i dotacji.
Konto Stowarzyszenia: 71102010130000060201283480 Oddział X PKO BP S.A. w Warszawie ul. Puławska 15.

Współpraca PSN NPR z innymi organizacjami promującymi NPR i wychowanie do życia w rodzinie.
Stowarzyszenie od początku swego istnienia współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz organizacjami promującymi NPR i wychowanie młodzieży do życia w rodzinie. Jest członkiem Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego (European Institute for Family Life Education).

Od 1990 r. Stowarzyszenie pomaga w promocji NPR krajom sąsiadującym, prowadząc kursy NPR dla osób z tych krajów. Początkowo samodzielnie, a od 1994 r. we współpracy z Human Life International Gdańsk przeprowadzono szkolenia dla około 400 osób z państw Europy środkowo-wschodniej oraz azjatyckiej części Rosji. Część z nich uzyskała dyplomy nauczycieli i instruktorów NPR. Dzięki temu na terenie tych krajów mogły powstać organizacje promujące NPR.

Dyplomowani nauczyciele i instruktorzy PSN NPR prowadzą poradnictwo przedmałżeńskie, małżeńskie i rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania płodności. Pomagają w ten sposób kobietom i małżeństwom w zrozumieniu ich płodności, co prowadzi do odpowiedzialnego rodzicielstwa i pogłębia więź małżeńską.

Ważne miejsce w naszych działaniach zajmuje pomoc młodym rodzicom w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb psychicznych i fizycznych ich dzieci od chwili poczęcia, w tym także promocja karmienia piersią.

Upowszechniając wiedzę dotyczącą rozpoznawania płodności i według niej planowania rodziny Stowarzyszenie wspiera ogólnokrajowe projekty mające na celu polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa rozumianego przez Światową Organizację Zdrowia jako dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny.

Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Instytut Matki i Dziecka współdziała z nami w opracowywaniu programów i materiałów szkoleniowych, a także umożliwia nam udział w swoich pracach popularyzatorskich i badawczych obejmujących zagadnienia zdrowia i planowania rodziny. Dyplomy szkolonych przez Stowarzyszenie nauczycieli NPR sygnowane są także przez Klinikę Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka.

Dla osiągnięcia naszych celów współpracujemy ponadto z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi propagującymi naturalne planowanie rodziny i wychowanie młodzieży do życia w rodzinie. Ponadto współdziałamy z powołanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Krajowym Zespołem Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Jesteśmy członkiem Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego (Institut European d'Education Familiale), dzięki czemu uczestniczymy w wymianie myśli naukowej w tym zakresie na szczeblu europejskim.

Zadania nasze realizowane są na terenie całego kraju w ramach pracy 21 oddziałów, które w swoich regionach prowadzą:

 

  • poradnictwo w zakresie rozpoznawania płodności w celu nieinicjowania lub planowania poczęcia dziecka,
  • promocję opieki prekoncepcyjnej, porodów naturalnych i rodzinnych oraz karmienia piersią,
  • poradnictwo dla małżeństw mających trudności z poczęciem dziecka,
  • poradnictwo dla kobiet w okresie przekwitania,
  • prelekcje, kursy informacyjne promujące naturalne planowanie rodziny w różnych środowiskach,
  • spotkania z młodzieżą szkolną o tematyce związanej z przygotowaniem do życia w rodzinie,
  • kursy dla osób chcących uzyskać uprawnienia do nauczania metod rozpoznawania płodności,
  • szkolenia nauczycieli szkolnych w ramach kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w zakresie fizjologii płodności i metod rozpoznawania płodności.

 

Akademia Rodziców
Akademia Rodziców

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu

Organizacje NPR

Liga Małżeństwo Małżeństwu
Liga Małżeństwo Małżeństwu

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Rötzera
Instytut NPR wg metody prof. Rötzera

Miłość i Odpowiedzialność (Centrum Kojarzenia Małżeństw)
Miłość i Odpowiedzialność (Centrum Kojarzenia Małżeństw)

Popieramy

Dwumiesięcznik Głos dla Życia
Dwumiesięcznik Głos dla Życia

tato.net
Portal Tato.net

Małżeńskie Drogi
Małżeńskie DrogiDesigned by Marcin Dawidowicz   2007 Copyright (c)PSNNPR
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikowanie materiałów tylko za pisemną zgodą redakcji. ©2007 PSN NPR.
Uwagi i sugestie dotyczące strony internetowej mile widziane admin@psnnpr.pl